Algemene documenten

Op deze pagina treft u verschillende documenten als download. Mocht u problemen hebben met het downloaden van de bestanden, wendt u zich dan tot het bestuurssecretariaat. We stellen u de bestanden dan graag per e-mail beschikbaar.

Koers - 9 december 2019
De koers is totstandgekomen met inbreng van medezeggenschap, medewerkers, ouders, leerlingen, MT en Raad van Toezicht. De koers geldt als strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023. Het biedt zowel kaders als ook ruimte voor het bepalen van de koers binnen de scholen. Draag zelf bij! VSNON nodigt medezeggenschap, medewerkers, leerlingen en ouders van harte uit om kennis te nemen van de thema's, plannen en parels van onze vrijescholen. Ieders bijdragen zijn van harte welkom.

 

Schoolplan 2019-2023 - 9 december 2019
Het schoolplan bevat de strategische doelen voor de stichting VSNON en haar scholen voor de komende jaren. Daarnaast geeft het een beeld van ons vrijeschoolonderwijs en de wijze waarop ons schoolsysteem is ingericht. Met de parels laten we zien waar we trots op zijn.

Het schoolplan wordt ieder jaar geëvalueerd en bijgewerkt. De voortgang wordt gedurende het jaar gevolgd in gesprekken tussen bestuur, schoolleiding en medezeggenschap.

 

 

 

 


Bestuursverslag 2021 - 27 juni 2022

VSNON vindt het belangrijk om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Daartoe stelt zij jaarlijks een jaarverslag op (bestaande uit bestuursverslag en jaarrekening) over het gevoerde beleid en de realisatie van de gestelde doelen.  

Klik hier voor de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

 

 

 

 

Vrijeschoolonderwijs in zicht - 10 december 2018

Managementreglement - 22 maart 2022

Bestuursreglement - 22 maart 2022

Statuten VSNON - 13 juli 2021

Inspectierapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen - 25 maart 2019

 

Klachten en Klokkenluiders - meerdere documenten en toelichting 

 

Gedragscode - 4 oktober 2022

Integriteitscode - 23 januari 2023

Privacyreglement - 4 december 2017

Social media protocol - 22 mei 2018

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 18 maart 2019

Protocol schorsen van leerlingen - 18 maart 2019 

Overige documenten in het kader van privacy.

------