Privacy

Op de scholen van VSNON wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen en medewerkers. We hebben documenten en protocollen ontwikkeld en werken dagelijks aan het het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens en bewustwording bij medewerkers en leerlingen. Hieronder vindt u belangrijke informatie over ons privacybeleid.

VSNON legt persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

Protocol beveiligingsincidenten en datalekken  - 19 november 2018
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een protocol beveiligingsincidenten en datalekken vastgesteld. Daarin is vastgelegd welke stappen worden doorlopen als er binnen de organisatie een (vermoeden van een) datalek optreedt.

Geheimhoudingsverklaring - 19 november 2018
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een geheimhoudingsverklaring opgesteld die ondertekend wordt door alle medewerkers, inhuur, tagiaires en vrijwiligers van VSNON.

Privacyreglement - 4 december 2017
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en medewerkersgegevens, en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. 

Social media protocol - 22 mei 2018
Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze schoolgemeenschap  heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van (mede)leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan het posten van foto's van kinderen op Facebook. Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situaties kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

Taken en bevoegdheden FG VSNON - 22 mei 2018
VSNON heeft stichtingsbreed een functionaris gegevensbeheer aangewezen. Deze heeft een onafhankelijk, adviserende en toetsende rol richting het bevoegd gezag op het gebied van privacy.

Verwerkersovereenkomsten en privacybijsluiters
Met alle partijen die namens VSNON persoonsgegevens verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin wij afspraken hebben gemaakt over het verwerken en beveiligen van de gegevens. Mocht u hierover vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via bestuurskantoor@vsnon.nl of telefonisch via 0575 533 860.

 

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van VSNON? U kunt zich wenden tot de schoolleiders of de functionaris gegevensbescherming van VSNON, Marjan Ponten.