Medezeggenschap

Leerlingen, ouders en medewerkers vormen samen onze schoolgemeenschap. Een goede onderlinge verstandhouding dragen bij aan een veilig en effectief onderwijsklimaat en werkplezier. Dit wordt binnen de stichting op formele en informele wijze bevorderd.

Een belangrijk onderdeel van intern toezicht vormen de medezeggenschapsraden op stichtings- en schoolniveau. Deze zijn conform de Wet Medezeggenschap op Scholen ingericht.

Gezamenlijke medezeggenschap VSNON (stichtingsniveau)

  • Voortgezet onderwijs (Zutphen VO en Parcival College):
    • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vo (GMR vo)
  • Primair onderwijs (De Zonnewende en De Berkel):
    • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad po (GMR po)

Medezeggenschapsraden scholen

  • Medezeggenschapsraad Zutphen VO (MR Zutphen vo)
  • Medezeggenschapsraad Parcival College (MR Parcival College)
  • Medezeggenschapsraad De Zonnewende (MR De Zonnewende)
  • Medezeggenschapsraad De Berkel (MR De Berkel)

In de diverse geledingen zijn ouders, leerlingen en leerkrachten vertegenwoordigd. Samen toetsen ze beleid en kwaliteit van de school. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies. Soms is zo'n advies bindend.

De taken en verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsraden staan beschreven in de diverse medezeggenschapsreglementen en medezeggenschapsstatuten.

 

Contact

Zoekt u contact met de stichtingsbrede GMR PO? Stuur dan een e-mail aan vsnon.gmr@gmail.com. Voor de stichtingsbrede GMR VO stuurt u een e-mail aan mrvo@vsnon.nl.

Voor contactgegevens van de medezeggenschapsraad op schoolniveau verwijzen wij u naar de website van de school.

 

Betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers

In de wettelijke bijdrage is natuurlijk maar een deel van de medezeggenschap van medewerkers, ouders en leerlingen geregeld. Want zij treffen elkaar ook in andere verbanden: in de klas, maar bijvoorbeeld ook op de jaarfeesten, de ouderraden en oudercommissies, ouderavonden en onderwijscafé's en in de leerlingenraden van het vo.