Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Klokkenluidersregeling VSNON

22 februari 2018

 

Vandaag is de Klokkenluidersregeling VSNON vastgesteld. De gezamenlijke medezeggenschapsraden hebben ingestemd met de door de Raad van Toezicht voorgestelde regeling, die is gebaseerd op de modelregeling van de VO-raad.

In het geval dat een medewerker, ouder of leerling aanwijzingen heeft dat het maatschappelijk belang wordt geschaad door een medewerker van VSNON, kan die dit via de Klokkenluidersregeling op een veilige manier aankaarten. Iemand luidt immers niet zomaar de klok. Er is dan sprake van zodanig ernstige misstanden dat die niet volgens de reguliere procedures kunnen worden opgelost:

 1. de schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
 2. een gevaar voor de volksgezondheid;
 3. een gevaar voor de veiligheid van personen;
 4. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
 5. een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 6. een schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
 7. een verspilling van overheidsgeld;
 8. het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder 1 tot en met 7 hierboven genoemde feiten.

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld is voor persoonlijke klachten of persoonlijke belangen. Wilt u die aankaarten, dan vragen wij u om in gesprek te gaan met de school. Komt u er niet samen uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van VSNON.

Samenvattend

 • VSNON streeft naar een respectvolle dialoog en een lerende organisatie, waarin fouten bespreekbaar zijn en we er lering uit trekken. Het belang van de leerling staat daarbij voorop;
 • Heeft u het vermoeden dat de bestuurder of een medewerker het algemeen belang schaadt? Maakt u dan gebruik van de klokkenluidersregeling van VSNON;
 • Voelt u zich persoonlijk benadeeld of bedreigd door het gedrag van een medewerker; gaat het om uw persoonlijke belang? Gaat u dan met elkaar in gesprek om te kijken of u er samen uitkomt;
 • Lukt het niet om er met gesprekken uit te komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling;
  • U kunt voor advies en ondersteuning terecht bij een externe vertrouwenspersoon;
  • U kunt een klacht indienen;
 • Klachtenbeleid, klachtenregeling en klokkenluidersregeling vindt u op de site van VSNON. Klik hier om de documenten in te zien.

< nieuwsoverzicht