Koers

Op deze pagina vindt u informatie over de koers van VSNON, oftewel het strategisch beleid voor 2024-2028. Onze koers is tot stand gekomen door een gemeenschappelijke inspanning van collega's, leerlingen, ouders, leden van de Raad van Toezicht en enkele externe relaties.  

De Koers vormt een beschrijving van onze missie, visie en kernwaarden. Het is een strategisch kader op basis waarvan de scholen hun eigen schoolplan verder richting kunnen geven.

Visie

Ieder kind is uniek en heeft een eigen identiteit. Tegelijkertijd is ieder mens, ieder kind, altijd alleen maar mens te midden van andere mensen. Het doel van ons onderwijs is naast het aanleren van kennis en vaardigheden, juist ook de ontwikkeling van de eigen identiteit van elke leerling, samen met en te midden van andere mensen. In de schoolgemeenschap kunnen leerlingen ontdekken wie ze zijn, om uiteindelijk te worden wie ze zijn.

Leerkrachten zijn de spil waar het om gaat in het onderwijs. Zij bieden ontwikkelingsstof tijdens vaklessen en periodes, vormgegeven vanuit het vrijeschoolleerplan, dialoog, persoonlijke inzichten en de actualiteit. Er is sprake van levend onderwijs, passend in de context, op het goede moment en in de beschikbare tijd. Leerlingen worden aangesproken op hoofd, hart en handen. Het leerplan is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.

Menskunde

De antroposofische menskunde is de inspiratiebron voor ons pedagogisch en didactisch handelen. De menskunde vormt de basis van onze missie en visie. De stichting en haar scholen hanteert deze menskunde als waardevol uitgangspunt én als krachtige impuls voor ambitie en vernieuwing. Onze scholen hechten eraan het vrijeschoolonderwijs verder te ontwikkelen zodat wij aan de eigentijdse vragen van de kinderen tegemoet kunnen komen. De stichting stimuleert de dialoog hierover.

Kernwaarden

Het onderwijs, het leerplan en onze pedagogische-didactische werkwijze zijn gericht op het ondersteunen van de in de missie genoemde idealen. Binnen VSNON hanteren wij twee kernwaarden die daarin richting kunnen geven. Die twee kernwaarden zijn ‘liefdevol verbinden’ en ‘bemoedigend aanreiken’. Ze sluiten aan bij de missie. Waar de missie vooral in het teken staat van het doeldomein subjectificatie, raken de kernwaarden ook aan kwalificatie en socialisatie. De combinatie verdiept en versterkt.

 

Foto: Nieke Martens

Worden wie je bent!

Klik op de piramide om de strategische koers van VSNON te lezen.