Raad van Toezicht

VSNON kent sinds 2011 een Raad-van-Toezichtmodel, waardoor bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden. Er is een Raad van Toezicht met vier leden.

De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • De heer J. (John) Stadens (voorzitter)
  • Mevrouw C.S.J. (Clarien) Veltkamp (vicevoorzitter)
  • De heer E.A.M. (Ed) Taylor
  • Mevrouw J.M.J. (José) Mens

De Raad van Toezicht wordt ambtelijk ondersteund door de bestuurssecretaris van VSNON, mevrouw E. (Esther) Klaassen.

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. Zij houdt toezicht op het handelen van de bestuurder en voert jaarlijks twee keer overleg met het managementteam en de gemeenschappelijke medezeggenschap. Ook bezoekt zij scholen en neemt zij deel aan gezamenlijke studiedagen met bestuurder, staf en managementteam. Jaarlijks brengt de Raad van Toezicht verslag uit van hun activiteiten van het afgelopen jaar. Dit verslag is opgenomen in het bestuursverslag VSNON (zie documenten).

Meer info

  • Klik hier voor info over de verdeling en aandachtsgebieden over de leden van de Raad van Toezicht, hun hoofd- en nevenfuncties
  • Hier vindt u het schema van aftreden 
  • Een jaarlijks vergoedingenoverzicht vindt u in de bestuursverslagen 
  • Eén lid van de Raad van Toezicht is op gezamenlijke voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. 
  • De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten van VSNON en in het bestuursreglement.
  • Voor contact met de Raad van Toezicht kunt u een bericht sturen naar voorzitter-rvt@vsnon.nl