VSNON zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht

22 februari 2017

VSNON zoekt twee leden voor haar Raad van Toezicht met een vrijeschoolachtergrond en/of een financieel-technische achtergrond. Reageren kan tot uiterlijk maandag 20 maart 2017.

Er wordt geworven op basis van onderstaande profielschets, vastgesteld na positief advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Daaronder treft u eveneens de gevraagde specifieke kwaliteiten en vaardigheden betreffende de 2 vacatures aan, alsmede de contactinformatie. 

Profielschets Raad van Toezicht

Doelstelling

Conform de Statuten van de Stichting De Vrijeschool Noord en Oost Nederland heeft de stichting tot doel ‘het oprichten en in stand houden van een of meer scholen in Noord en Oost Nederland voor het geven van onderwijs volgens de pedagogische inzichten van Dr. Rudolf Steiner’. De stichting bevordert daarbij de continuïteit van de leerweg van kleuterklas tot het eind van de middelbare school in een doorlopend leerplan. Het binnen VSNON verzorgde vrijeschoolonderwijs behoort tot het algemeen- bijzonder onderwijs.

Organisatie

VSNON heeft drie vestigingen in Zutphen en één in Groningen. In 2016 staan 2.697 leerlingen ingeschreven en werken circa 300 medewerkers bij de stichting. De Stichting wordt bestuurd conform het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan één lid op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PO en één lid op voordracht van de medezeggenschapsraad VO wordt benoemd. Een van de toezichthouders fungeert als voorzitter van de Raad van Toezicht. Het college van Bestuur bestaat uit één lid, de bestuurder. De bestuurder vormt samen met de directeuren en rectoren van de scholen het Managementteam. Besluitvorming door de bestuurder wordt in het managementteam voorbereid. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de genomen besluiten.

Raad van Toezicht
Taken

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken en is verantwoordelijk voor:

 • Vaststellen van het beleid, vaststellen van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het bestuursverslag;
 • Het benoemen en vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, schorsen en ontslaan van de bestuurder;
 • Het benoemen, vaststellen van de bezoldiging, schorsen en ontslaan van de toezichthouders in de Raad van Toezicht;
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de scholen;
 • Meer specifiek toezicht op tenminste:
 • het realiseren van de doelstellingen van de stichting met in achtneming van haar grondslagen;
 • de strategie van en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen;
 • het kwaliteitsbeleid;
 • het financiële verslagleggingsproces;
 • de naleving van wet- en regelgeving.

Samenstelling

 • De Raad van Toezicht bestaat uit vijf toezichthoudende leden inclusief de voorzitter en inclusief de twee leden op voordracht van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 • De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder en het Managementteam onafhankelijk, constructief en kritisch kunnen opereren;
 • Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
 • Een bij voorkeur evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen;
 • Bij voorkeur maken ouders deel uit van de Raad van Toezicht;
 • De Raad van Toezicht moet zodanig uit leden van diverse achtergronden en met verschillende mate van ervaring en kennis zijn samengesteld dat de raad zijn taak naar behoren kan vervullen d.w.z.;
 • In de Raad van Toezicht moeten de volgende expertises geborgd zijn;
 • juridische zaken
 • vrijeschoolonderwijs
 • personeel en organisatie
 • financiën
 • bedrijfsleven, non- profitsector en (regionale) overheden.

Per gebied zijn één of meer leden met deskundigheid en ervaring.

 • Tenminste één lid is expert op financieel gebied;
 • Tenminste één lid heeft algemene juridische deskundigheid;
 • Tenminste één lid heeft inhoudelijke kennis van en ervaring met strategische vraagstukken die in en rond het onderwijs en onderwijsinstellingen spelen;
 • Enkele leden hebben ervaring in het bedrijfsleven, anderen bij (semi)-publieke organisaties;
 • Een deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke ervaring in complexe organisaties;
 • Een deel van de leden heeft een zekere verankering in de regio’s van de vestigingsplaatsen via regionale netwerken;
 • De leden hebben maximaal één andere toezichthoudende functie bij een andere onderwijsinstelling;
 • Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
  • minderjarigen
  • personeelsleden in dienst van de stichting
  • leerlingen van het door de stichting verzorgde onderwijs

Benodigde kwaliteiten, kennis, vaardigheden en eisen

 • Onderschrijft doel en grondslag van de stichting en werkt loyaal mee aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
 • Onderschrijft de doelstelling van de stichting om vrijeschool onderwijs in een doorlopende leerlijn, “lifelong learning” aan te bieden;
 • Op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • Bestuurlijke ervaring, strategisch denkvermogen, proactief en besluitvaardig;
 • Kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor de bestuurder te kunnen zijn;
 • Ondersteunend aan de cultuur van openheid en constructieve scherpte;
 • Onafhankelijk ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen;
 • Heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Beschikt over een relevant netwerk in de regio dan wel binnen het onderwijs;
 • In staat de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van de bestuurder en het management;
 • In staat de dialoog met de bestuurder te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen;
 • In staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen;
 • Neemt het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • Heeft inzicht in, en kan denken en handelen vanuit een ‘lerende organisatie’;
 • Kan functioneren in teamverband en gericht op samenwerken in teamverband;
 • Beschikbaar voor een periode van 3 jaar en minstens 4 vergaderingen per jaar.

Specifiek kwaliteiten en vaardigheden betreffende de 2 vacatures

 • Eén nieuw lid dient een sterk financieel-technisch profiel met een financieel-economische opleiding op minimaal HBO-niveau te hebben en bij voorkeur ervaring in de onderwijswereld;
 • Eén nieuw lid dient aantoonbare affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en met de antroposofische uitgangspunten te hebben. Voorts zou deze persoon liefst ervaring moeten hebben als bestuurder of algemeen directeur;
 • Eén van de nieuwe leden dient uit de omgeving van Groningen te komen en één uit de omgeving Zutphen.

Interesse?

Tot en met 20 maart kunt u uw brief en cv opsturen naar bestuurskantoor@vsnon.nl, ter attentie van Gerdie Bloemendaal (secretaresse van de bestuurder).

Gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectie/adviescommissie vinden plaats op vrijdag 14 april in Zutphen op het bestuurskantoor.

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Marjon Roefs, lid van de Raad van Toezicht van VSNON. Zij is bereikbaar op 06-53 19 92 19.

 


< alle vacatures