Directeur PO (De Zonnewende)

16 december 2021

Directeur PO v/m voor 0,8 - 1,0 fte 

Per 1 september 2022 

Vrijeschool De Zonnewende is een dynamische school voor primair onderwijs waar wij circa 260 leerlingen ontvangen. De Zonnewende is een vrijeschool, wat betekent dat zij haar inspiratie heeft in de antroposofische menskunde. Wij gaan er van uit dat ieder kind, ieder mens een eigen identiteit heeft die tot volledige ontplooiing wil komen. Het onderwijs op onze school staat in dienst van deze ontwikkeling. We realiseren dat door met onze leerlingen, ouders, leraren en onderwijsondersteunend personeel een gemeenschap te vormen die samen aan die ontwikkeling werkt.

Competenties

Visie

 • Visiegerichtheid: vrijeschoolvisie kunnen vertalen naar het onderwijs van vandaag, weten waar de school voor staat en dit uitdragen en concretiseren;   
 • Kennis van het vrijeschoolonderwijs en enthousiasme om de uitgangspunten van ons onderwijs uit te dragen;   
 • Kennis van onderwijskundige processen en leerlingenzorg waaronder passend onderwijs.

Samenwerking

 • Coachend, natuurlijk leiderschap vanuit vertrouwen en dienstbaarheid: luisteren, inspireren, motiveren, waarderen, reflecteren;    
 • Gericht op samenwerking en het inzetten van beschikbare talenten en kennis, zowel in- als extern;
 • Heldere en empathische communicatieve vaardigheden.

Aanpak

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • Analytisch vermogen: overzien wat er nodig is, dat benoemen en komen tot een gerichte aanpak;
 • Zorgdragen voor gedragen besluitvorming en gezamenlijke uitwerking;    
 • Ervaring als schoolleider, ingeschreven staan in het schoolleidersregister;
 • Ontwikkelingsgerichtheid: de directeur PO is in staat om zich te richten op de eigen ontwikkeling en op die van anderen.

Verantwoordelijkheden

Onderwijs

 • Samenwerken in de school: met de  leerkrachten de gezamenlijke visie (kwalitatief goed en eigentijds vrijeschoolonderwijs met ruimte voor onderling leren en eigen initiatief) verder vormgeven en concretiseren;
 • Pedagogiek/didactiek: verzorgen van ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch/didactisch beleid;
 • Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg.

Schoolorganisatie

 • Praktische dagelijkse leiding; verzorgen van de randvoorwaarden zodat zaken organisatorisch op orde zijn en het team en ouders weten wat er van hen wordt verwacht;
 • Aanspreekpunt; zorgdragen voor de communicatie van de school met ouders, medewerkers, medezeggenschap enz.;
 • Personeelszaken waaronder waakzaamheid op het welbevinden van personeelsleden, aanname en ontslag, scholing, taakbeleid, verzuimpreventie, ziektebegeleiding en re-integratie, functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Financieel beheer waaronder begroting opstellen en budgetbewaking in nauwe
 • samenwerking met de controller van de stichting;
 • Ontwikkeling en borging van schoolbeleid en onderwijskwaliteit;
 • Bevorderen van respectvolle dialoog en indien nodig passende klachtenafhandeling;
 • Onderhouden van interne en externe relaties.

Onze nieuwe directeur

 • Is integer: bewaakt het goede en beschermt het kwetsbare;
 • Is dynamisch, positief en optimistisch, heeft empathie, warmte, humor en relativeringsvermogen;
 • Is verbindend en communicatief sterk;
 • Is resultaatgericht met oog voor de relatie;
 • Luistert, communiceert helder en waardeert feedback;
 • Overbrugt verschillen en bevordert veiligheid, samenwerking en gezamenlijkheid;
 • Maakt gebruik van kennis en kunde van medewerkers en investeert in de samenwerking met andere partijen, zoals vrijeschool De Berkel;
 • Geeft ruimte voor ontwikkeling en initiatieven;
 • Is zichtbaar aanwezig in de school.

Wat bieden wij?

 • Een goedlopende school in een mooi gebouw;
 • Samenwerking met een betrokken team;
 • Een lerende omgeving waarin ruimte en aandacht is voor ieders kwaliteiten.

Organisatie

Vrijeschool De Zonnewende maakt onderdeel uit van de Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland (VSNON). VSNON heeft in Zutphen twee po-scholen en een vo-school en in Groningen een vo-school en wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Intern toezicht ligt bij een Raad van Toezicht. De bestuurder vormt samen met de directeuren en rectoren van de scholen het managementteam.

Inschaling

Inschaling conform CAO-PO, directieschaal D12.

De sollicitatieprocedure

 • Inlichtingen worden verstrekt door Frans Ebskamp, bestuurder, telefoon 06-26168556.
 • De schriftelijke sollicitatie met CV kunt u per e-mail zenden aan bestuurskantoor@vsnon.nl. Inzendingen uiterlijk op 25 januari 2022.
 • Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie bestaat uit een leerkracht, een MR-lid, de bestuurssecretaresse, de bestuurssecretaris en de bestuurder.
 • De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) en de bestuurder vinden plaats op woensdag 16 februari 2022.

< alle vacatures